WEDDINGS

Aditi & Parikshit

Krisanie & Josh

Natalie & Patrick

Zainabu & Anthony

Ceiry & Juan

Sara & Russel (full-length)

Shiraz & Farrah

Patty & Anthony